X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

قرارداد مشارکت مدنی جهت مشارکت در احداث ساختمان
این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی مابین طرفین مشروحه در ماده یک ووفق شرایط و توافقات مندرج در مواد ٓاتی در مشاور املاک ............. منعقد گردید.
ماده 1- طرفین قرارداد
1-
طرفهای اول قرارداد
............................
............................
.............................
2-
طرفهای دوم قرارداد
......................................
......................................
.....................................
ماده 2- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت طرفین جهت تخریب 1دستگاه ساختمان با مشخصات مندرج در ماده 3 و احداث یک ساختمان جدید در محل عرصه آن شامل .... طبقه به صورت ... طبقه مسکونی که طبقه اول ..... واحده به مساحت تقریبی .... متر مربع و سایر طبقات هر طبقه دارای ..... واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ....... متر مربع و جمعا دارای تعداد ..... واحد مسکونی و .... طبقه مشاعات و مشترکات ...... پارکینگ و ............ انباری بر اساس نقشه های تایید شده شهرداری منطقه ...... و تحت نظارت مهندس ناظر تعیین
شده از سوی طرف دوم میباشد.
ماده 3-آورده طرفین
1-3
آورده طرف اول عبارتست از ..... دانگ از پالک ثبتی ......... فرعی از پالک اصلی ....... قطعات ....... واقع در بخش ........... به نشانی ................
2-3
آورده طرف دوم عبارت است از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های الزم جهت ساخت بنای جدید به شرح ذیل که طرف دوم متعهد میگردد که در مدت قرارداد آنها را پرداخت نماید.
الف- کلیه هزینه های تخریب ، حمل ، بارگیری و انتقال نخاله های ساختمان موجود و هزینه های گودبرداری ، آماده سازی محل جهت اجرای نقشه بنای جدید و اجرای فونداسیون.
ب- تمامی هزینه های محاسبات مهندسی ، نقشه کشی و هزینه های شهرداری مربوط به صدور پروانه ساختمان ، هزینه های تراکم و جرایم ساختمانی ماده 100 ) در صورت تخلف بدون هماهنگی و کسب موافقت طرف اول( گواهی عدم خالف ، گواهی پایانکار ساختمان و سایر هزینه های مورد مطالبه
ج- تمامی هزینه های مرتبط با احداث ساختمان موضوع قرارداد تحت هر عنوان از قبیل: هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی و کارگری ، خرید . تامین مصالح مورد نیاز ، نظارت براجرای دقیق نقشه های اجرای از شروع فعالیتهای تخریب ساختمان تا اتمام کامل ساختمان جدید ) شوفاژ روشن (
د- کلیه هزینه ها ی مربوط به خرید و نصب انشعاب خدمات شهری شامل : آب ، برق ، گاز ، فاضالب شهری و تلفن )بدون خرید فیش تلفن(
ه- کلیه هزینه های حوادث ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی برای کارکنان و کارگران شاغل در موضوع قرارداد و همسایگان مجاور و ساختمانهای ٓانان و پاسخگویی به مبادای قانونی.
و- کلیه هزینه های مربوط به تفکیک ساختمان به منظور صدور سند مالکیت اختصاصی از اداره ثبت اسناد و امالک مربوطه برای هر یک از واحدهای احداثی ساختمان.
ز- کلیه هزینه های بیمه تامین اجتماعی بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه مسئولیت ناشی ار اجرای عملیات ساختمانی.
ماده 4- نسبت سهم الشرکه و طبقات اختصاص یافته از ساختمان جدید به طرفین
طبق توافق انجام شده سهم مالکیت هر یک از طرفین از ساختمان جدید به شرح ذیل تعیین میگردد: الف- سهم الشرکه طرف اول .......... درصد
ب- سهم الشرکه طرف دوم ....... درصد
طبق توافق انجام شده سهم مشاعی هریک از طرفین از ساختمان جدید به شرح ذیل تعیین میگردد.
الف- طبقات ............... و تعداد ..... پارکینگ در طبقه پیلوت و .... پارکینگ در طبقه زیرزمین و تعداد ....... انباری در طبقه زیرزمین سهم طرف اول.
ب- طبقات ....... و تعداد ...... پارکینگ در طبقه پیلوت و .............. پارکینگ در طبقه زیرزمین و تعداد ..... انباری در طبقه زیرزمین سهم طرف دوم.
اپارتمانها به صورت ذیل بین طرفین تقسیم میگردد
ا.
..................................................
ب.
..................................................
ج.
..................................................
د.
..................................................
ه.
..................................................
و
..................................................
ز.
..................................................
ماده 5- مدتهای پیش بینی شده جهت اجرای موضوع قرارداد
1-5
مدت زمان اخذ پروانه ساخت ........................
2-5
مدت زمان اجرای کامل پروژه و تحویل ٓاپارتمانها .....................
3-5
مدت زمان تعیین شده .....................
جهت اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم تقسیم نامه
توضیح اینکه کل مدت زمان قرارداد با توجه به برنامه زمانبندی فوق از شروع که با دادن وکالت نامه کاری امکان پذیر است تا تنظیم تقسیم نامه .................ماه می باشد.
تبصره: کلیه مدت زمانهای فوق با توافق کتبی طرفین قابل تجدید نظر است.
ماده 6- تعهدات طرف اول
طرف اول قرارداد متعهد می گردد:
1-6
حداکثر ......... ماه بعد از امضای قرارداد نسبت به تحویل ساختمان تخلیه شده جهت عملیات تخریب طی صورتجلسه ای به طرف دوم اقدام نمایند.
تبصره : چنانکه هریک از مالکین آپارتمان خود را دیرتر از زمان موعد تحویل نماید کلیه خسارات تاخیر در ساخت و سایر خسارات مرتبطه به عهده ایشان میباشد.
2-6
طرف اول طی .......... پس از امضای قرارداد در دفترخانه ......... حاضر و نسبت به اعطای یک وکالت کاری تام الاختیار جهت انجام امور اداری در مراجع ذیربط ) شهرداری ، دارایی ، اداره ثبت و .......( به نام طرف دوم اقدام نموده و اسناد مالکیت ملک را نیز با تنظیم رسید در اختیار طرف دوم قرار دهد.
3-6
انتقال رسمی ..... دانگ از زمین محل احداث ساختمان به طرف دوم پس از یک هفته از واریز فیشهای شهرداری و اخذ جواز ساخت انتقال ...... دانگ باقیمانده از سهم طرف دوم همزمان با تحویل آپارتمانهای نوساز.
4-6
کلیه بدهی های قانونی ملک مانند شهرداری ، دارایی و غیره را تا زمان امضای قرارداد پرداخت نماید.
5-6
حقوق قانونی این قرارداد را به غیر واگذار ننماید و هرگونه واگذاری در این خصوص فاقد اعتبار قانونی میباشد
6-6
طرف اول در طول زمان اجرای قرارداد حق بازدید از پیشرفت روند ساخت و ساز را دارد اما هیچگونه دخالت در امور اجرایی را نداشته و هرگونه ایراد را میبایست از طریق ....................... که نماینده طرف اول است به طرف دوم ابالغ نماید. ) نماینده معرفی شده از سوی طرف اول مورد قبول طرف دوم میباشد.(
شایان ذکر است هرگونه توافق با طرف دوم با امضای .................... )نماینده طرف اول( دارای اعتبار بوده و به منزله امضای طرف اول میباشد و حق هرگونه اعتراض بعدی از طرف اول ساقط میباشد. )بدیهی است که نماینده طرف اول تاییدیه طرفهای اول را در مورد توافقات قبال اخذ نموده است.(
ماده 7- تعهدات طرف دوم
طرف دوم متعهد میگردد
1-7
نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود در مواعد تعیین شده در ماده 4 اقدام نماید.
2-7
نسبت به بیمه کردن کارگران و کلیه کارکنان شاغل در پروژه احداث ساختمان در قبال حوادث کارگاهی اقدام نماید.
3-7
کلیه خسارات احتمالی ناشی از کار از جمله خسارت . آسیب به امالک مجاور و مطالبات تامین اجتماعی و هرگونه خسارت پیش بینی نشده دیگر را پرداخت کند و هیچ گونه مسئولیتی مالی یا جانی متوجه طرف اول نخواهد بود.
4-7
ساختمان موضوع قرارداد را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب و صورت جامع مصالح مصرفی و زیر نظر مهندس ناظر احداث و تکمیل و مسئولیت هرگونه خالف در احداث بنا را پذیرفته و جرایم متعلقه را به شهرداری بپردازد.
5-7
کلیه ضوابط و مقررات قانونی از جمله مقررات ملی ساختمان خصوصا مبحث 19 آن و آیین نامه 2800 راجع به زلزله و مقررات شهرداری شهرسازی را رعایت نماید.
6-7
چنانچه به هرعلت، انجام کار یا ادامه کار آن به مدت بیش از .......... متوقف گردد. مکلف به پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ .......... ریال به طرف اول می باشد. و طرف اول نیز حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. طرف دوم به موجب همین قرارداد به طرف اول وکالت داده تا در صورت حدوث شرایط مذکور ، ضمن تکمیل و انجام بقیه مراحل کار، نسبت به وصول خسارت قراردادی و هزینه
هایی که جهت اتمام ساختمان نموده است، از ناحیه فروش سهم طرف دوم از آپارتمان های ساختمان جدید اقدام نماید.
7-7
تا مدت .......... از تحویل ساختمان، هرگونه عیب و ایرادی در هر قسمت از آن به وجود آمده و ناشی از قصور طرف دوم در احداث بنا باشد را بدون مطالبه هیچ هزینه ای برطرف کند.
8-7
تا تاریخ ............ نقشه نهایی ساختمان را تهیه و تغییرات بعدی آن را نیز به تایید طرف اول برساند.
9-7
حقوق مشارکت ناشی از این قرارداد را به غیر واگذار ننماید و هرگونه واگذاری در این خصوص فاقد اثر و ارزش قانونی میباشد
.
10-7
طرف دوم به منظور تضمین اجرای تعهدات قراردادی خود ، ........ فقره چک به شماره های ذیل صادر و در اختیار آژانس امالک ......... قرارداده تا در صورت انجام به موقع تعهدات قراردادی خود و پیشرفت پروژه در مراحل مختلف به شرح ذیل و با تنظیم صورتجلسه با نماینده طرف اول چکهای مذکور مستردد میگردد
الف
ب
ج

تبصره : چنانچه بر اساس نظر کارشناسی ، طرف دوم در موعد تعیین شده در قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود عمل ننماید ، طرف اول میتواند چک امانتی آن موعد را از امالک ...... دریافت و وصول نماید و طرف دوم با امضاء این قرارداد مشارکت حق هرگونه اعتراض از ٓاژانس جهت ارائه چک به طرف اول را از خود ساقط نموده است.
11-7
طرف دوم مبلغ ....... ریال همزمان با تحویل گرفتن ملک و انتقال ..... دانگ از سهم مشاعی طی سند قطعی به طرف دوم به صورت بالعوض به طرف اول پرداخت مینماید که در پایان مدت نیز طرف اول نسبت به استرداد ٓان اقدام نخواهد کرد. ) صورت وضعیت مبالغ پرداختی تحت عنوان بالعوض به پیوست این قرارداد میباشد. که این مبلغ بین مالکان با نسبت قدرالسهم ملک تقسیم
میگردد.(
12-7
طرف دوم مبلغ ....... ریال همزمان با تحویل گرفتن ملک و انتقال ..... دانگ از سهم مشاعی طی سند قطعی به طرف دوم به صورت قرض الحسنه به طرف اول پرداخت مینماید که در پایان مدت نیز طرف اول نسبت به استرداد ٓان همزمان با تحویل آپارتمانهای نوساز اقدام خواهد کرد. بدیهی است که تحویل ٓاپارتمانها با استرداد این مبلغ به طرف دوم امکانپذیر میباشد. ) صورت وضعیت مبالغ
پرداختی تحت عنوان قرض الحسنه به پیوست این قرارداد میباشد. که این مبلغ بین مالکان با نسبت قدرالسهم ملک تقسیم میگردد.(
ماده 8- شرایط قرارداد:
1-8-
طرفین توافق نمودند که ساختمان از مصالح لوازم و وسایل قید شده در صورت جامع مصالح مصرفی که در این قرارداد ذکر شده است ساخته شده و هرگونه تغییر احتمالی بعدی در صورت موصوف باید با توافق کتبی طرفین انجام شود.
2-8-
عملیات ثبتی تفکیک سهم مشاعی طرفین طبق توافق مندرج در ماده 4 توسط طرف دوم انجام می گردد و کلیه هزینه های مربوطه نظیر هزینه دارایی مالیات انبوه سازی و غیره نیز توسط طرف دوم پرداخت خواهد شد.
3-8-
کلیه هزینه های الزم جهت تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان های احداثی به نام هریک از طرفین به تناسب سهم الشرکه و مالکیت برعهده همان طرف میباشد.
4-8-
فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی هریک از طرفین پس از اخذ جواز ساخت کل ساختمان امکان پذیر می باشد.
تبصره : هرگونه قرارداد فروش که بدون رعایت شرایط قید شده در بند باال تنظیم شود، از درجه اعتبار ساقط بوده و برای انتقال گیرنده ان ، هیچ گونه حقی ایجاد نمی نماید.
5-8-
چنانچه هریک از طرفین از انجام هریک از تعهدات قراردادی خویش در موعد مقرر امتناع نماید ، مکلف اند روزانه مبلغ .......... ریال به عنوان خسارت قراردادی به طرف مقابل بپردازد. این مبلغ برای کلیه تعهدات طرفین در این قرارداد پیش بینی شده و در صورت بروز تخلفات قراردادی مختلف ، خسارات با یکدیگر جمع می شوند. این مبلغ جایگزین تعهد اصلی نبوده و متخلف موظف به انجام
تعهد خود خواهد بود.
6-8-
در صورتی که بر اثر حوادث قهریه اعم از سیل ، زلزله و...... یا بر اثر تغییرات غیر قابل پیش بینی در دستورات و مجوزهای صادره از سوی شهرداری و سایر دوایر دولتی مرتبط ، در انجام کار وقفه ایجاد گردد، هیچ یک از طرفین مسئول تاخیرات به وجود ٓامده نخواهد بود.
7-8-
کلیه مصالح حاصل از تخریب ساختمان فعلی ، متعلق به طرف دوم می باشد.
8-8-
طرف اول اقرار می نماید که پالک ثبتی موضوع قرارداد در زمان تنظیم قرارداد کال یا جزئا و عینا یا منفعتا به کسی واگذار نشده و از سوی مراجع قضایی نیز توقیف نمی باشد. چنانچه مشخص شود هریک از طرفین اول بر خالف این بند اقدام و قرارداد را منعقد کرده باشند ، مکلف به پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ ........... ریال به طرف دوم می باشد و این خسارت بدل از انجام تعهد وی مبنی بر
فک پالک یا جلب رضایت معارضین نخواهد بود.
9-8-
هریک از طرفین نسبت به فروش آپارتمان های خود از ساختمان جدید مسئول پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری خریداران می باشند.
10-8-
هر گونه افزایش یا کاهش یا نوسانات قیمت و حد.ث دیگر شرایط اقتصادی بر مدت قرارداد یا تقسیم واحدها و سایر شرایط قراردادی تاثیری نخواهد داشت.
11-8-
طرف دوم حق استفاده از وام مشارکت مدنی و ترهین مورد معامله را به هیچ وجه ندارد.
12-8-
طرف دوم به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان حق )سهم مشاعی زمین انتقال یافته به خود( را به دیگری نداشته و هرگونه انتقال عادی یا رسمی تحت هر عنوان، حتی پس از اتمام مراحل احداث ساختمان ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
13-8-
انتقال اسناد رسمی سهم اختصاصی هریک از طرفین از آپارتمان های احداث شده پس از اتمام عملیات تفکیک ثبتی ، به افراد دیگر بالمانع است.
14-8-
هریک از طرفین می تواند سهم اختصاصی خود از ساختمان را پس از تحویل ، تصرف نموده و یا اجاره دهند.
15-8-
داور مرضی الطرفین دو طرف طبق توافق طرفین آژانس امالک ....... می باشد که در صورت هر گونه اختالف فی ما بین رای اژانس امالک مورد تایید طرفین می باشد و در صورتی که اختالف قابل حل نباشد می بایست در مراجع قضایی ذیصالح طرح دعویٓ گردد.
شرایط فنی و اجرایی توافق شده پروژه مشارکت و صورت جامع از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد به کار خواهد برد به شرح ذیل میباشد
1
اجرای فونداسیون طبق نقشه محاسباتی و زیر نظر مهندس ناظر.
2(
اسکلت از نوع ........ به صورت متناسب با قوانین و مقررات شهرداری طبق ضوابط و مقررات ملی ساختمان و زیر نظر مهندس ناظر.
3(
استفاده تیرچه در سقف ها و عیار بتن سقف ها طبق نقشه محاسباتی
4(
تمامی سقف ها یونولیت یا بلوک سفالی
5(
لوله کشی ها
1-5-
لوله های آب بهداشتی بیرونی از جنس ...............
2-5-
لوله های گاز از نوع ..............
3-5-
لوله های فاضالب از نوع ..........
4-5-
لوله کشی شوفاژ با لوله های .............
6-
رادیاتورها از نوع ..............
7-
سیستمهای گرمایشی: ........
8-
مشعل ...........
9-
سیستم برق:
1-9
-لوله کشی برق از نوع ..........
2-9- سیمها از نوع .............
3-9-
آیفون از نوع ..................
4-9-
کلید ، پریزها از نوع .................
. 5-9-
فیوزها از نوع ..................
6-9-
کابل تلفن از نوع ..................
7-9-
سیستم روشنایی راه پله از نوع ..................
8-9-
آنتن مرکزی از نوع
9-9- ..................
نصب کنتور برق ....................
10-9-
نصب جعبه کلید و کلیدهای مینیاتوری ................
11-9-
انتقال برق از کنتور اصلی هر واحد تا تابلوی داخلی نصب شده در هر واحد.
10-

کاشی کاری:
دیوارهای آشپزخانه ، حمام و توالت از نوع ..................
11-
کف سازی
1-11
آشپزخانه از نوع ..................
2-11
حمام ها و توالت ها از نوع ..................
3-11-
پذیرایی ، هال ، خواب ها و راهروها از نوع ..................
4-11-
پشت بام اجرای عایق از نوع ..................
12-
حیاط ............
13-
پارکینگ .............
14
- عایق رطوبطی و صوتی:
1-14-
سرویس ٓاشپزخانه ها ، حمام ها و توالت ها از نوع ..................
2-14-
زیرزمین و پارکینگ از نوع ..................
3-14-
بدنه ساختمان از نوع ..................
4-14-
دیوارهای جانبی و دیوارهای بین واحدها از نوع ..................
15
- نماسازی:
1-15-
نمای خارجی ساختمان از نوع ..................
2-15-
نمای
جانبی از نوع ..................
16-
راهرو و راه پله ها
: 1 -16
پله ها از نوع ................
2 -16
دیوار راه پله ها تا سقف از نوع ..................
17
- قرنیز طبقات از نوع ..................
18-
پنجره ها
1-18-
نمای خارجی از نوع ..........
2-18-
نمای داخلی از نوع ..................
19-
درب ها:
1-19-
درب پارکینگ از نوع ..................
2-19-
درب اصلی ساختمان از نوع ..................
3-19-
درب راه پله ها از نوع ..................
4-19-
درب واحدها از نوع .................
. 5-19-
درب خوابها و سرویس های بهداشتی از نوع ..................
6-19-
درب کمدها و قفه بندی داخلی از نوع ..................
7-19-
درب انباری ها از نوع ..................
20-
یراق آلات:
قفل و دستگیره دربها از نوع ..................
1-21-
شیر آلات ظرفشویی و رو شویی از نوع
..................
2-20-
قفل و دستگیره پنجره ها از نوع ..................
21

- تجهیزات بهداشتی
:1-21-
دوش حمام و زبردوشی از نوع ..................
2-21-
حوله خشک کن از نوع ..................
4-21-
سرویسهای بهداشتی از نوع ..................
22-
کابینت ها:
1-22-
بدنه و دربها از نوع .................
. 2-22-
صفه کابینت از نوع ..................
3-22-
سینگ ظرفشویی از نوع ..................
4-22-
هود از نوع ..................
23-
شیشه های پنجره ها از نوع ..................
24-
سیستم سرمایشی:
1-24-
کانال کشی از نوع .................
. 2-24-
دریچه کولرها از نوع .................. یاداوری : جداسازی و ارتفاع کانال ها به گونه ای باشد که هنگام تعمیرات و تعویض کولرها مشکالتی برای سایرین به وجود نیاورد
. 25-
تزئینات و شکل بندی
1-25-
اجرای گچ بری دورتادور سالن با دو لبه ابزار و نور مخفی
2-25-
اجرای گچ بری در آرک جلوی آشپزخانه از نوع ..................
3-25-
اجرای گچ بری باالی شومینه
4-25-
اجرای سقف کاذب و گچ بری و نور مخفی در پارکینگ
5-25-
اجرای گچ بری در سقف پاگردهای اصلی
26-
پوشش های رنگی و نقاشی:
1-26-
سقف ها از نوع ..................
2-26-
دیوارها از نوع
..................
3-26-
دربها از نوع ..................
27- ٓ
اسانسور
: 1-27-
موتور از نوع ..................
2-27-
کابین از نوع ..................
28-
چاه فاضالب یک حلقه با نتراژ طراحی نقشه
29-
شومینه برای کلیه واحدها
30-
نرده ها و راه پله ها استیل
31-
بالکن ها طبق نقشه طراحی
32-
دیوارهای حیاط ........ طبق نقشه طراحی
33-
پارکینگ ها کف ......... دیوارها تا سقف ........
34-
انبارها کف ........ و دیوارها ...............
35-
انشعاب آب هر واحد مستقل و یک انشعاب آب مصارف مشترک
36-
ساب کف تمامی واحدها و مشاعات و پارکینگ ها 37- چهارچوب ها

1-37-
چهارچوب درها از نوع ..................
2-37-
چهارچوب کمدها از نوع ..................
38-
اجرای سیستم تهویه و هواکشی مناسب
. 39-
اجرای روشنایی گاز در واحدها
40-
اجرا و نصب
فالش تانک در سرویس ها
41-
نصب شیرآلات آب جهت کولر ها در پشت بام
42-
حیاط سازی و محوطه سازی متناسب با کلیه ساختمان
43-
اجرای محوطه سازی پیاده رو با طراحی زیبا و جدول گذاری
44- اجرا و نصب شیر

فلکه آب سرد و گرم و شوفاژها برای کل واحدها در داخل ساختمان توضیحات : چنانچه هر یک از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ریالی ٓان با توافق طرفین مالک کار قرار خواهد گرفت.
ماده 9- دفترخانه مورت توافق
دفترخانه مورد توافق طرفین برای انجام نقل و انتقاالت و امور وکالتی ، دفتر خانه اسناد رسمی شماره ........... تهران به نشانی .............
ماده 10- اسناد و مدارک پیوست قرارداد
1-10
فتوکپی اسناد مالکیت ساختمان فعلی
2-10
نقشه های کلی و اجرایی
3-10
صورت وضعیت چک های قرض الحسنه و بال عوض

ماده 11- موارد فسخ قرارداد
الف- این قرارداد در موارد ذیل از سوی طرف اول قابل فسخ می باشد:
الف-1 در صورت متوقف بودن بیش از .... ماه از شروع کار و یا متوقف ماندن بیش از ..... ماه از پیشرفت پروژه در هر مقطع زمانی
الف-2 در صورتی که سهم مشاعی عرصه انتقال یافته به طرف دوم به دیگران منتقل شود.
الف-3 چنانچه سهم مشاعی عرصه انتقال یافته به طرف دوم توسط اشخاص ثالث توقیف گردد. در این صورت با توجه با اصل آزادی اراده و پذیرش کلیه شرایط قرارداد حاضر از سوی طرف دوم همچنین تقدم زمانی این قرارداد توقیف سهم مشاعی وی نیز فاقد مبنای قانونی خواهد بود.
الف-4 در صورتی که حقوق مشارکت ناشی از این قرارداد از سوی طرف دوم به دیگری انتقال یابد. ب- این قرارداد در موارد ذیل از سوی طرف دوم قرارداد قابل فسخ می باشد
ب-1 چنانچه طرف اول قرارداد در موعد مقرر نسبت به تحویل ملک موضوع قرارداد ، اعطای وکالت کاری و یا انتقال رسمی عرصه اقدام ننماید.
ب-2 در صورتی که طرف اول حاضر به فک رهن از ملک موضوع قرارداد نگردد.
ب-3 چنانچه طرف اول سهم مالکیت خود از عرصه ساختمان را به دیگری انتقال دهد.
ب-4 در صورتی که طرف اول حقوق مشارکت ناشی از این قرارداد را به دیگری انتقال دهد..:

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد